Intenzivně se nyní pracuje na přeložce silnice z Přerova na Bochoř, na kterou bude sveden provoz. „Do Vánoc bude přeložka hotová a chceme silnici zprovoznit pro veřejnost, abychom nahradili stávající trasu. Momentálně probíhá zpevňování svahů tvárnicemi, což je nestandardní technologie, kterou si vyžádal fakt, že se tato oblast nachází v záplavovém území. Je to poměrně pracné, a proto bude silnice hotová až koncem prosince, jinak je cesta prakticky hotová,“ popsal Petr Černík, ředitel stavby ze společnosti Strabag.

Na hlavní trase dálnice se budují a dokončují první vrstvy násypu. „Kamenitá sypanina se zde ukládá z toho důvodu, že jsme v úrovni stoleté vody a nacházíme se v záplavovém území. Nad sanační vrstvou se bude v příštím roce sypat násypový materiál, kterým se dostáváme do úrovně projektované nivelety dálnice,“ řekl.

Stávající silnice mezi Bochoří a Přerovem kvůli výstavbě dálnice zanikne a bude předána obci Bochoř. „Ta má v plánu vybudovat zde cyklostezku. Komunikace se zúží na šířku tři až čtyři metry a v prostoru křížení s dálnicí bude cyklostezka podcházet dálnici podjezdem nebo podchodem. V rámci naší stavby budujeme nájezdové rampy a podjezd,“ shrnul.

Na úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se buduje deset mostních objektů. Vůbec nejnáročnější stavbou je estakáda, která překoná jak řeku Bečvu, tak čtyřkolejnou železniční trať a chemičku. Kvůli těmto překážkám byla navržena estakáda z ocelových nosníků na betonových sloupech. Mostovka má délku necelý kilometr. Tento zásadní projekt realizuje firma Doprastav.

„Ve vysokém stádiu rozpracovanosti už je spodní stavba estakády, kde jsou vidět pilíře. Projekčně procházíme skládkou zelené skalice, takže bylo zakládání pilířů poměrně složité. Dělaly se víceplášťové piloty, aby nedocházelo k degradaci vlivem podloží. Pole jsou zhruba třicet metrů dlouhá a každé se skládá ze tří nosníků,“ doplnil. Část nosníků se vyrábí v Prostějově, část na Slovensku.

V Dluhonicích byly v minulých měsících kvůli dálnici zbourány tři rodinné domy a stavbě muselo ustoupit i místní sportoviště TJ Sokol. Ředitelství silnic a dálnic náhradou za něj postavilo nové - moderní areál je v provozu od června. „Zónu pod estakádou ještě město vyřešenou projekčně nemá. Prostor bude po výstavbě dálnice vyklizený a předán městu,“ zmínil Černík.

Práce probíhají intenzivně také na opačném konci úseku dálnice - u Říkovic. „Dnes jede veškerý tranzit po silnici I/55 přes Přerov, a pak pokračuje buď na Olomouc nebo na Lipník. Frekventovanou silnici do Přerova ve směru od Říkovic nahradí v budoucnu dálnice. Hotové jsou už pilíře prvního mostu na trase tohoto dálničního úseku. Most bude mít sedm polí a přechází přes silnici I/55 a trať Českých drah, která vede z Otrokovic na Přerov a je to koridor z Polska do Rakouska,“ uzavřel Petr Černík.