Záměr není třeba vůbec realizovat, výstavba dálnice se netýká pouze manipulace s pískem, při stavbě budou použity i jiné materiály.

Zhorší se kvalita bydlení všech občanů Žeravic, zvlášť osady Lapač a dojde ke zhoršení životního prostředí (zvýší se prašnost a emise, dojde k navýšení hluku a vibrací). 

Dojde k negativnímu působení dopravní zátěže vyvolané těžbou a rekultivací.

Dojde k znehodnocení obrovského zdroje podzemní vody a k znehodnocení půdy I. třídy ochrany a není zaručeno, že bude navrácena zpět do ZPF.

Dojde k znehodnocení okolních pozemků.

Obec nemá do budoucna větší územní rezervy, těžbou písků ztratí možnost rozvíjet se. Klesne zájem o výstavbu domů a bydlení v Žeravicích.

Vlastní těžba a následná rekultivace představuje dlouhodobé zatížení obyvatel - je nereálné vytěžit a zrekultivovat během pěti let celé ložisko písku.

Jedná se o chráněné ložiskové území vápenců, které by bylo znehodnoceno odpadem.

Obáváme se bezohlednosti a nezodpovědnosti firmy, která hodlá těžbu a rekultivaci provádět.

Celý záměr se opírá o nedostatečné, účelové, jednostranné posudky. Jsou zmanipulováni starostové okolních obcí, kteří ovlivňují rozhodování. Jakým právem zasahují do územního plánu města Přerova? Máme své kompetentní zastupitele.

Zásadně odmítáme, aby veškeré odpady, které vyprodukuje město Přerov, okolní obce a průmyslový gigant Precheza, byly uloženy na katastrálním území Žeravice. Jednalo by se o další, třetí skládku.

Občané Žeravic jsou právoplatnými občany města Přerova a dle Listiny základních práv a svobod mají právo na příznivé životní prostředí.

Záměr těžby písků Žeravice - Lapač není slučitelný s Místní koncepcí životního prostředí, Programovým prohlášením Rady města Přerova, ani Strategickým plánem ekonomického a územního rozvoje města Přerova.

Občanské sdružení Žeravice a Komise pro místní část Žeravice při Magistrátu města Přerova