Přerov nutně potřebuje vybudování obchvatu a na tuto stavbu bude zapotřebí miliony tun podsypového materiálu, což znamená desítky tisíc těžkých nákladních vozidel.

Na vlastní stavbu obchvatu je možno využít podsypový materiál ze stávajících tří lokalit, a to Podhůra u Lipníka n. B., Tovačov a Grygov. Vzdálenost od stavby je okolo 17 km. Jelikož má být obchvat realizován, jednoduše řečeno, za podjezdem do Předmostí, je logické, že každé nákladní vozidlo s vlekem, které pojede z Tovačova nebo Podhůry, projede mnoha obcemi na trase a samozřejmě celým Přerovem. Již dnes je velmi obtížná průjezdnost města a Přerov je místem s překročenými hodnotami prašnosti a hluku. Další navýšení dopravy je hazardování s lidským zdravím a hrozbou totálního dopravního kolapsu.

Pískovna Žeravice - Lapač je od místa budoucí stavby vzdálená 3 km. Nabízí 600 000 m³, to znamená zhruba 40 000 nákladních vozidel podsypového materiálu vhodného ke stavbě komunikací. Žádné z vozidel neprojede město, žádnou obcí a ani Žeravicemi, sjede kopec a je na místě vykládky.

Z pohledu ochrany životního prostředí je lokalita Lapač nejvhodnější. Doprava materiálu z této lokality vykazuje čtvrtinovou produkci emisí znečisťujících látek z dopravy proti ostatním lokalitám. Jednoznačně také nezatíží, a tudíž ještě více neopotřebí jednotlivé místní komunikace.

Chci zdůranit, že je zpracováno mnoho odborných posudků autorizovanými osobami z oblasti životního prostředí. V současné době se jedná o zařazení akce do nového územního plánu města Přerova. Teprve v případě schválení bude následovat povolovací řízení, ke kterému budou vydávat svá závazná stanoviska orgány státní správy.

V případě porušení některého z přísných kritérií by nebylo povolení na těžbu písku vydáno. Takže obava obyvatel Žeravic je opravdu zbytečná.

Ing. Libor Kanis, předseda představenstva EKO-INVEST MORAVA a.s.