O tom, jaké oblasti do této zóny budou spadat a v jakém rozsahu, teď jednají zástupci měst a obcí spolu s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Příslušný odbor v Olomouci zveřejnil veřejnou vyhlášku, která stanovuje rozsah záplavového území. To se dotýká téměř čtyř desítek obcí na Přerovsku i Hranicku.

„Stanovené záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro úsek řeky Bečvy v říčních kilometrech 0,000 – 53,960, tedy od soutoku s Moravou po hranici Zlínského kraje,“ popsala úsek vedoucí oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství Vladimíra Kubišová.

Veřejných projednání ohledně vymezení aktivní záplavové zóny, která se postupně uskutečnila na konci května v Přerově, Lipníku nad Bečvou a v Hranicích, se zúčastnili zástupci všech obcí, kterých se aktualizace záplavového území týká.

„Na těchto veřejných projednáních byli všichni zúčastnění navrhovatelem seznámeni podrobně s celým návrhem. K němu pak mohli podávat ústní či písemné připomínky,“ vysvětlila Kubišová.

Námitek se během posledních několika týdnů objevovalo poměrně dost, protože jak lze z veřejné vyhlášky vyčíst, podmínky, které byly pro území spadající do aktivní zóny stanoveny, jsou pro některé obce v jistých případech omezující.

V oblasti, kde byla stanovena aktivní záplavová zóna, se například totiž nesmí bez souhlasu stavět nebo se zde provádět žádné terénní úpravy.

„Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tedy Povodí Moravy,“ sdělila Kubišová.

„V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem a další,“ doplnila.

Připomínky k rozsahu záplavového území podalo hned několik obcí, jejichž vedení už teď ví, že se v některých částech, které by do zóny spadaly, bude něco rekonstruovat či stavět, a proto zažádalo o vyjmutí z aktivní oblasti.

Vyjmuli okolí Laguny

O výjimku usilovali například i v Přerově, kde do záplavového území spadají některé městské plochy určené pro rekreaci, jakou je například okolí Laguny.

„Jde o to, že pokud by v aktivní zóně bylo zamezeno realizaci staveb obecně, není možné v těchto areálech realizovat například zpevněná hřiště či větší prvky, jako jsou dětské prolízačky, skluzavky a podobně,“ podotkl vedoucí Odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.

Připomínce bylo v tomto případě vyhověno. Z aktivní zóny byla vyjmuta například také zahrádkářská kolonie v místní části Tovačova Annín, kde si lidé rovněž do budoucna plánují řadu stavebních úprav či rekonstrukcí svých rekreačních pozemků.

Některé obce však měly výhrady ke kompletně celému vymezení aktivní záplavové zóny.

„Městys Hustopeče nad Bečvou zásadně nesouhlasí s navrženým rozsahem aktivní zóny záplavového území. Požadujeme respektovat již územně stabilizovanou trasu severní hráze budoucího vodního díla Suchý poldr Teplice, a to tak, kdy aktivní zóna bude stanovena pouze uvnitř budoucího suchého poldru,“ vyjádřilo se v připomínce například vedení Hustopečí nad Bečvou.

Ústí: U nás budou záplavy pořád

Podobně oponovali i zástupci Milotic nad Bečvou, kde požadují, aby hranice aktivní zóny kopírovala původní historicky danou povodňovou hráz nebo boční hráz již zmíněného navrhovaného suchého poldru.

S navrženým plánem nesouhlasí ani v obci Ústí, kde se ve vytyčené zóně nachází několik hřišť a další obecní objekty. Vedení Ústí navíc už teď ví, že s vodou se zde budou potýkat neustále.

„Jsme srozuměni s tím, že i když bude vybudován suchý poldr Teplice, zrealizována protipovodňová opatření na řece Bečvě a další protipovodňová opatření blízká přírodě, budeme se v naší obci nadále potýkat s rozlivem vody z řeky Bečvy a následnými povodněmi,“ uvedli zástupci obce.

V Troubkách zase požadují zařadit do aktivní zóny celou vesnici.

„Vzhledem k tomu, že dosud není pro Troubky vybudováno dostatečné protipovodňové opatření, měl by navrhovatel celou obec umístit do aktivní zóny nebo ji vyčlenit z pasivní zóny,“ uvedli představitelé obce.

Realizace? Horizont příštích let

Zahájení příprav protipovodňové ochrany v povodí Bečvy schválila vláda usnesením z dubna tohoto roku. Ochrana má být provedena pomocí technických a přírodě blízkých opatření, včetně suché nádrže Teplice. Studii o možnostech ochrany na Bečvě musí zástupci ministerstev předložit do konce roku.

„Usnesením bylo ministru zemědělství, ve spolupráci s ministry životního prostředí a dopravy uloženo zajistit do konce letošního roku posouzení koncepční protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, a to vypracování studie proveditelnosti protipovodňové ochrany v povodí této řeky,“ dodala Kubišová.

Teprve na základě této studie pak bude rozhodnuto o definitivní podobě protipovodňové ochrany.

„Předpokládaný termín rozhodnutí je duben 2012. Na základě výše uvedeného se dá předpokládat, že samotná realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice, je reálná v horizontu několika příštích let,“ uzavřela.