Majitel dvou hektarů Přestavlckého lesa na Přerovsku Miloš Bartík si ještě donedávna myslel, že hospodaří na svém. Radikální změnu v jeho způsobu uvažování ale pro něj znamenal návrh kraje na vyhlášení lesa přírodní památkou, který omezuje jeho vlastnická práva.

Spolu s dalšími vlastníky lesa, jichž je na devět desítek, nyní zvažuje sepsání petice. Pokud ani to nepomůže, založí sdružení vlastníků a obrátí se na soud.

Přestavlcký les má být podle návrhu kraje uznán přírodní památkou. Pro devadesát majitelů lesa to ale znamená výrazné omezení vlastnických práv.

„Proto jsme se rozhodli postupovat společně,“ vysvětlil Miloš Bartík.

Tomu prý dnešní situace připomíná padesátá léta.

„Tehdy sebrali les našim otcům, a co řekneme teď my našim dětem? Za socialismu byl selský les vykácen, a poté osázen nepůvodními kulturami – smrkem a červeným dubem. Tyto v dnešní době nezralé porosty je podle úředníků nutné do deseti let vykácet a nahradit původní dřevinou. To je ale v rozporu s plánem hospodaření odboru zemědělství přerovského magistrátu, kterým se musí každý vlastník řídit,“ podotkl Bartík, kterému vadí arogantní jednání ze strany krajských úředníků.

Podle Petra Axmana z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Olomouci musejí vlastníci lesa dodržovat lesní hospodářský plán.

„Je přísnější v tom, že se musí skloubit ochrana přírody s hospodařením v lese,“ vysvětlil. Přestavlcký les je podle návrhu v kategorii zvláště chráněného území – tedy přírodní památky.

„Předmětem této ochrany jsou společenstva, významná z hlediska evropského společenství – přírodně blízké ekosystémy západo-karpatských a polonských dubohabřin a extenzivních mezofilních ovsíkových luk,“ upřesnil. Právě z toho důvodu musí být případný zásah do přírodní památky vázán na předchozí souhlas Krajského úřadu.

Vlastníci tedy můžou jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět změny druhu pozemků a způsobu jejich využívání, povolovat a umísťovat stavby, zakládat skládky a deponie materiálu, či používat hnojiva a chemické látky, nejde-li o činnosti, prováděné podle schváleného plánu péče.

Kraj: Návrh může být obměněn

Jiný z vlastníků Přestavlckého lesa, který ale nechtěl uvést jméno, je přesvědčen o tom, že krajští úředníci jednají tak, aby vlastníci neměli možnost se bránit.

„Veřejnou vyhláškou dali na vědomí v dotčených obcích – tedy Přestavlkách, Staré Vsi a Dobrčicích, že bude v 9 hodin ve všední den schůze. Nikdo z devadesáti vlastníků lesa ale nebyl o termínu písemně informován a navíc více jak padesát procent vlastníků bydlí mimo tyto obce,“ upozornil majitel.

Tomu vadí i to, bylo na veřejné vývěsce uvedeno, že pokud se vlastníci „bez náležité omluvy“ na schůzi nedostaví, bude kraj považovat jejich neúčast za souhlas s návrhem plánu péče.

Stejná omezení mají platit i pro majitele dalších dvou lesů na Přerovsku – v Dřevohosticích a Bezuchově.

„Písemné i ústní reakce od některých vlastníků už jsme obdrželi. Všichni majitelé ale mají devadesátidenní lhůtu pro vyjádření, a ta je nyní teprve v jedné třetině. Návrh může být i obměněn, a to na základě připomínek,“ informoval Petr Axman z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Olomouci.

Majitelé: Máme šanci bránit se u soudu

Na více než stovce hektarů Přestavlckého lesa hospodaří tři obce – Stará Ves, Přestavlky a Dobrčice. Podle starostky Přestavlk Emilie Skácelové obce dosud postupovaly společně.

„Naše správa je společná a každý má jednu třetinu,“ řekla starostka s tím, že zatím neví, jaký bude další vývoj.

„Zastupitelstvo v obcích se totiž obměnilo, takže bude záležet na tom, jaký zaujme postoj,“ podotkla.

Vlastníci parcel jsou odhodláni prosadit svá práva.

„Pokud založíme sdružení a najmeme si právníky, máme šanci se bránit u soudu,“ vyjádřil odhodlání vlastníků Přestavlckého lesa Miloš Bartík.