„Předmostí bylo, je a bude naše srdeční záležitost, takže budeme výsledky svých kolegů určitě s napětím sledovat,“ řekl archeolog Zdeněk Schenk, který stál i u objevu slavné lokality Na Marku.

Je to trochu úsměvné. Když jsme spolu dělali naposledy rozhovor na téma archeologických výzkumů na úseku dálnice D1 Říkovice - Přerov, psal se rok 2001. Máme rok 2017 a dálnice stále nestojí. Jako znalec historie Předmostí máte určitě přehled o tom, co se v lokalitě během uplynulých let dělo.
Neznámou polykulturní archeologickou lokalitu, situovanou na staré říční terase mezi Předmostím a Dluhonicemi se mi podařilo objevit společně s Janem Zemanem, Erikem Glosmanem a Ondřejem Šimčíkem, mými spolužáky z přerovské Základní školy Trávník na sklonku roku 1993.
Od té doby jsem na této zemědělsky obdělávané lokalitě prováděl intenzivní povrchové sběry.
Strávil jsem tu tisíce hodin a nachodil stovky kilometrů. Podařilo se mi shromáždit velké množství nálezů, které dokládají víceméně kontinuální osídlení této nové lokality od mladší doby kamenné, tedy neolitu, až po raný středověk.
V roce 1995 jsem narazil na orbou porušený kostrový hrob mladého jedince z mladší doby kamenné.
Předběžné výsledky několikaletého průzkumu jsem se pokusil zpracovat v rámci středoškolské odborné činnosti na Gymnáziu Jana Blahoslava v práci „Předmostí dosud nezkoumané“, která v roce 1998 zaznamenala nejvyšší ocenění v národním kole v Boskovicích.
V roce 1999 byl projekt Předmostí dosud nezkoumané v rámci národního kola AMAVET (Asociace pro mládež vedu a techniku ČR) vybrán a následně prezentován na mezinárodním setkání mladých vědců ve městě Puebla v Mexiku. Lokalitu mezi Předmostím a Dluhonicemi se tak podařilo dostat do povědomí zástupců mladých vědců ze všech kontinentů.
Již v této době se hovořilo o zahájení stavby dálnice v roce 2003, ale od té doby uplynul přece jen nějaký ten pátek, vystřídalo se několik vlád, každý z nás zestárl o pár let, a nyní stojíme na prahu roku 2017, kdy se konečně ledy pohnuly, a stavba se bude realizovat.


Co se vám před lety v lokalitě podařilo nalézt?
Vedle stovek zlomků keramických nádob, kamenných štípaných a broušených nástrojů se podařilo zachránit také desítky přeslenů a částí tkalcovských závaží. Zajímavý je i nález neopracovaného valounu jantaru, který byl v pravěku mimořádně ceněnou komoditou a dokládá obchodní spojení s pobřežím Baltského moře.
V místě budoucí mimoúrovňové křižovatky nad dnešní zahrádkářskou kolonií se povrchovými sběry podařilo prokázat nebývalou koncentraci osídlení kultury nálevkovitých pohárů, kultury badenské, kulovitých amfor, jevišovické či zvoncovitých pohárů z pozdní doby kamenné, tedy eneolitu. Blíže k Dluhonicím pak byla povrchovými sběry doložena rozsáhlá sídliště prvních zemědělců kultury s lineární keramikou a moravské malované keramiky z mladší doby kamenné - neolitu. Své zastoupení má v lokalitě také osídlení z doby bronzové, starší i mladší doby železné či raného středověku.

Byl v místech, kudy nyní povede trasa dálnice D1, prováděn někdy v minulosti archeologický výzkum?
Vedle povrchových prospekcí proběhl záchranný archeologický výzkum na trase plynovodu, a to napříč lokalitou mezi Předmostím a Dluhonicemi. Tady se nám naskytla velká příležitost porovnat výsledky dosavadních povrchových sběrů s tím, co se ukrývá pod zemí. Výzkum začal na začátku ledna 2006 za obzvláště nepříznivých klimatických podmínek. Mráz dosahoval -10 až -15 stupňů Celsia. Okolí výzkumu bylo široko daleko zaváto sněhovou pokrývkou. Záchranné práce byly realizovány pod dlouhým stanem, který se postupně posouval v rámci trasy výkopu. Uvnitř stanu byl pravidelně temperován vzduch, aby byl pracovní pobyt snesitelnější. Podmínky nebyly zdaleka optimální, ale díky sehrané partě lidí se výzkum podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Celkově se v pásu dlouhém několik set metrů a širokém tři metry zdokumentovalo kolem dvě stě archeologických objektů, dokládajících intenzivní pravěké osídlení v lokalitě mezi Předmostím a Dluhonicemi, kam se lidé během několika tisíc let opakovaně vraceli. Za nejvýznamnější objev tohoto výzkumu já osobně považuji odkryv kostrového pohřbu ženy na dně sídlištní jámy kultury s moravskou malovanou keramikou ze závěru mladého neolitu. Žena zemřela přibližně ve věku 40 až 45 let. U jejích nohou ležely tři keramické nádoby, které tvořily hrobovou výbavu. Součástí byl také milodar ve formě masité potravy, kterou tvořila levá končetina prasete divokého. Byly zde nalezeny také dva závěsky z provrtaných jeleních zubů a drobná svorka z měděného plechu. Tato nenápadná ozdoba představuje jeden z nejstarších dokladů užití kovu na území České republiky.
V posledních letech zde provádím se spolupracovníky Muzea Komenského v Přerově průzkum za pomoci detektoru kovů v rámci projektu Preventivní archeologie. Společným úsilím se nám podařilo zachránit soubor kovových artefaktů z eneolitu, doby bronzové, středověku a novověku.

Slavné archeologické naleziště v centru Předmostí definitivně pohřbily panelové domy. Jsou ještě neprobádaná místa, která mohou nabídnout nové objevy?
Výsledky záchranných archeologických výzkumů v posledních deseti v centru Předmostí poukazují na to, že má tato lokalita z vědeckého hlediska stále velký potenciál, i když se to nemusí na první pohled zdát. I mezi panelovými bloky se podařilo zachytit dosud neporušené archeologické situace. V roce 2006 jsme při budování cyklostezky v Hranické ulici odkryli část popelnicového pohřebiště z mladší doby bronzové a rovněž několik mladohradištních kostrových hrobů z 10. až 11. století. Ve stejném roce jsme měli tu čest být u výzkumu brněnského Archeologického ústavu v místě budoucího Památníku lovců mamutů u severovýchodního nároží hřbitova v Předmostí. V roce 2007 se nám s kolegou Janem Mikulíkem podařilo objevit a úspěšně vyzvednout téměř dvoumetrový mamutí kel, který je prezentován v expozici Archeologie Přerovska v Muzeu Komenského v Přerově.

Jak bylo v minulosti osídlené Předmostí?
Díky unikátní strategické poloze při jihozápadním ústí evropsky významného přírodního koridoru Moravské brány na pravém břehu řeky Bečvy bylo Předmostí vyhledáváno už od pravěku. Doklady nejstaršího osídlení spadají do doby před 100 až 120 tisíci lety a jsou spojeny se středopaleolitickou kulturou Taubachien. Světovou proslulost získala lokalita v Předmostí zejména ve spojitosti s unikátními nálezy z období mladého paleolitu, kultury gravettienu. Vedle pohřebního areálu lovců mamutů, objeveného K. J. Maškou v roce 1894, jsou to především vzácné doklady gravettského umění, které činí Předmostí legendární archeologickou lokalitou. Výhodná geografická poloha přitahovala doslova jako magnet také příslušníky kultur v mladší a pozdní době kamenné, posléze době bronzové a železné. Z období raného středověku máme v Předmostí doloženo několik rozsáhlých kostrových pohřebišť, kam naši předkové ukládali své zesnulé v průběhu 9. až 11. století.

Mohou narazit badatelé v trase dálnice i na pozůstatky osídlení z doby paleolitu?
Není to vyloučeno. Několik kusů paleolitických pazourkových nástrojů se už na povrchu ornice v trase, kudy povede dálnice, podařilo najít. Jde ale prozatím o ojedinělé nálezy. V centru Předmostí se kulturní vrstvy z období mladého paleolitu obvykle nacházejí hluboko pod několikametrovými návějemi spraše. Těleso dálnice ale není až na výjimky zdaleka tak hluboce založeno. Trasa částečně kopíruje linii staré říční terasy, kde je možné čekat poněkud odlišnou statigrafickou situaci než v samotném centru Předmostí. Tam se pravěké osídlení koncentrovalo především kolem nápadných vápencových návrší Skalky a Hradiska, při jejichž úpatí vyvěraly minerální prameny.

Lokalitě v Předmostí se vy a váš kolega Jan Mikulík věnujete celý život. Nemrzí vás, že nemůžete být nyní u tak rozsáhlého výzkumu? A budete s olomouckými kolegy spolupracovat?
Předmostí bylo, je a bude naší srdeční záležitost. Díky výsledkům výzkumu, který jsme prováděli v lokalitě mezi Předmostím a Dluhonicemi v letech 1993 - 2017, předpokládáme, že naše kolegy z Archeologického centra v Olomouci čeká velmi náročný výzkum. Jejich práci budeme určitě se zájmem sledovat, a pokud se najde prostor a vůle pro případnou spolupráci, rádi vypomůžeme. Domníváme se, že výzkum v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky a jejího okolí potvrdí výsledky našich předchozích průzkumů, které naznačily, že jde o jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit na Moravě.