„Výzkum probíhá ve farní zahradě v Předmostí, kde má vzniknout nové zázemí pro poskytování sociálních služeb přerovské charity. Jsme obklopeni panelovým sídlištěm z osmdesátých let a toto je jedna z mála nedotčených lokalit v samotném centru Předmostí,“ přiblížil archeolog Muzea Komenského v Přerově Zdeněk Schenk.

Už při stavbě cyklostezky v letech 2006 a 2007 se podél oplocení farní zahrady v Hranické ulici podařilo odkrýt několik popelnicových hrobů z mladší doby bronzové, tedy z doby 1 300 až 1 100 let před naším letopočtem. Archeologové narazili i na sídlištní objekty z doby laténské a část kostrového středověkého pohřebiště z mladší doby hradištní, tedy z 10. až 11. století.

„Plocha dnešního výzkumu se nachází v severovýchodní části farní zahrady, která dosud nebyla podrobena bádání. Přitom se nacházíme v samotném centru legendární lokality v Předmostí. Sondy byly položeny na ploše, která bude bezprostředně dotčena stavbou nového objektu charity. Už první učiněné nálezy jsou slibné,“ zmínil Zdeněk Schenk.

Nové logistické centrum společnosti Amazon pro on-line nakupování buduje v Kojetíně skupina Accolade ve spolupráci s developerem Panattoni. Prosinec 2021
Amazon v Kojetíně se už rýsuje, takto teď vypadá stavba

Nejstarší osídlení této lokality dokládají tři popelnicové hroby lužické kultury z mladší doby bronzové.

„Byly patrně součástí většího pohřebiště, které se před více než třemi tisíci lety v této části Předmostí nacházelo. Podařilo se nám zachytit také zahloubený sídlištní objekt, z jehož zásypu pochází keltská keramika,“ upřesnil.

Doklady středověkého osídlení potvrzuje keramika z pozdní doby hradištní - ze druhé poloviny 12. až první poloviny 13. století.

„K zajímavým nálezům patří třeba železné rameno ostruhy nebo hrot šípu s trnem, což bylo střelivo využívané výhradně při střelbě k luku,“ řekl.

Členové archeologického týmu u přerovské nemocnice během preparace neolitické vrstvy z doby prvních zemědělců.
Překvapení u nemocnice. Co všechno našli archeologové

Jedna ze sond zachytila i západní nároží stavby, jejíž kamenné základy tvoří bloky lokálního devonského vápence kladené na hlínu. Podle historických map by se mohlo jednat o objekt obdélného půdorysu, zakreslený na císařských povinných otiscích map stabilního katastru z roku 1830 severně od budovy fary.

„Při snižování terénních vyrovnávek jsme našli velké množství zlomků novověké kuchyňské keramiky z 18. a 19. století. S pomocí detektoru kovů se podařilo zachytit sedm mincí. Nejstarší je drobná stříbrná mince z let 1310 až 1346, kdy vládl český král Jan Lucemburský,“ doplnil. Na líci ražby je vyobrazen Český lev, na rubu je patrné poprsí a hlava sv. Václava.

Kuriózní je i půl krejcar z roku 1737, který pochází z kantonu Appenzell-Innerhoden na severovýchodě Švýcarska. Nejmladší ražbou je pak měděný krejcar císaře Františka z roku 1800.

Raritou je i pozdně barokní kruhová skleněná pečeť s vyraženým erbem a špatně čitelným opisem, která byla původně umístěna na láhvi vína.

„Výsledky první etapy výzkumu naznačily velký potenciál tohoto výstavbou dosud nezasaženého prostoru v Předmostí. S ohledem na klimatické podmínky a intenzitu sněhových srážek jsme museli dočasně práce přerušit a odkryté situace zakrýt. Nálezy chceme v zimních měsících laboratorně ošetřit,“ uzavřel Zdeněk Schenk.