„Peněžní prostředky z grantového programu města Lipník nad Bečvou se přidělují za účelem obohacení a zpestření kulturního a společenského života města, aktivit v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti, dále za účelem podpory a rozvoje sportu ve městě, se zvláštním zřetelem na vyplnění volného času dětí a mládeže," uvedl starosta města Miloslav Přikryl.

Cílem je také podpora akcí cestovního ruchu na území města a aktivit, které vhodným způsobem a za účasti občanů města reprezentují město, nebo které zdůrazňují kulturní a historické tradice města.

Předpokládaná celková částka vyčleněná pro tyto účely činí 1,4 miliony korun. Maximální výše poskytnutého grantu je osmdesát procent z celkových nákladů předkládaného projektu.

„Minimální podíl finanční spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných finančních zdrojů je dvacet procent z celkových skutečných nákladů projektu," doplnil starosta. Žádosti mohou předložit neziskové organizace, stejně jako příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky. Jedna organizace přitom může předložit více žádostí na různé projekty.

Žádosti o přidělení grantů se bude městský úřad přijímat v termínu od 2. ledna do 31. ledna 2016. Formulář žádosti o grant je k dispozici na Odboru školství a kultury, na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a na webových stránkách města.