Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Vystavět chodníky podél hlavních silnic v zastavěné části obce. Obec je velmi zatížena kamionovou dopravou i z důvodu vyhýbání se placení mýtného. Ovšem na nákladnou výstavbu chodníků schází finanční prostředky a také vhodné dotační tituly. Dále by to byly odkupy vhodných pozemků v blízkosti zastavěné části obce na výstavbu nových rodinných domů s rozšířením inženýrských sítí pro tuto výstavbu.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Dokončení projektu Protipovodňová opatření blízká přírodě ve stupni studie. Nyní nás čeká dost problematická etapa přípravy realizace projektu, a to jednání s jednotlivými vlastníky pozemků, na kterých se má protipovodňové opatření realizovat.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Zcela jistě je to nedostatek financí na realizaci výše zmiňovaných projektových záměrů v obci. Dále je to dosti náročná administrativa jak při podání žádostí o dotace, tak i při jejich vyúčtování. Obec stále splácí půjčky, které si musela vzít v minulých letech na spolufinancování projektů podpořených z evropských peněz a za nákup nemovitostí. Při snaze udržet vyrovnaný rozpočet se tak musely odložit plánované investiční akce, jako je už zmiňovaný plán výstavby chodníků.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Obec podporuje kulturní, spolkový i sportovní život ve Vlkoši. Důkazem toho je činnost a působnost celkem osmi dobrovolných neziskových organizací a spolků v naší obci. Jednotlivé organizace za podpory obce připravují během roku řadu akcí. Uspořádat na začátku roku kulturní kalendář tak, aby se jednotlivé akce nekřížily, je někdy dost velký problém.

Jak už bylo zmíněno, obec tyto akce podporuje jak finančně, tak i materiálně, ale velké poděkování patří všem obětavým dobrovolníkům, kteří tyto akce připravují.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

V naší obci odliv obyvatel do měst a velkých aglomerací nepociťujeme a obavu, že se vesnice zcela vylidní, nesdílím. Někteří lidé odcházejí, ale jiní zase přicházejí, kupují, stavějí a opravují domy. Odliv obyvatel může vedení obce ovlivnit tím, že se vytvoří dobré podmínky hlavně pro rodiny s dětmi, a to dobře fungující školkou, základní školou a družinou. Dále vytvořením dobrých podmínek pro volnočasové aktivity svých obyvatel a podporou činnosti neziskových organizací a spolků.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Zcela jistě je to vhodná poloha obce, která leží v blízkosti města Přerova, dále docela dobrá občanská vybavenost, jako je základní škola, školka, družina, pošta, zdravotní středisko, a široká možnost sportovního a kulturního vyžití. Vždyť během roku organizace a spolky ve spolupráci s obcí uspořádají přes dvě desítky sportovních, kulturních a společenských akcí.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Bylo by to jistě někde na Moravě.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK