Uznávaný odborník získal v roce 2013 Cenu města Přerova - medaili J. A. Komenského za rozvoj vysokoškolského vzdělání v Přerově. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 23. srpna ve 13 hodin ve smuteční obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě.

Vladimír Strakoš zasvětil celý život řízení, automatizaci a logistice a své odborné znalosti a zkušenosti předával od konce padesátých let studentům Vysoké školy báňské v Ostravě postupně na Fakultě strojní, Katedře elektrotechniky, Katedře důlních strojů, Katedře energetiky - Oddělení automatizace. Působil i jako výzkumně-vývojový pracovník.

Jeho odborné zaměření je úzce spjato s automatizací a řízením a spolupodílel se na výuce a vědeckovýzkumných aktivitách v této oblasti. Od konce šedesátých let působil opět na Vysoké škole báňské na Fakultě strojní a na Hornicko-geologické. Postupně získal titul doktora věd, docenta a profesora.

Na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava působil i jako vedoucí Katedry automatizace, vedoucí Institutu ekonomiky a systémů řízení, i jako proděkan Hornicko-geologické fakulty.

„V roce 2004 se významně podílel na vzniku Vysoké školy logistiky v Přerově, přípravě studijních oborů jak v bakalářském, tak i magisterském studiu a přípravě akreditačních spisů pro získání státního souhlasu. Stal se také prvním rektorem školy. Na jejím chodu i dalším rozvoji se podílel až do loňského roku. Do poslední chvíle udržoval kontakt s akademickou sférou i průmyslovými partnery,“ uvádějí jeho kolegové z Vysoké školy logistiky v Přerově.

Profesor Vladimír Strakoš během svého profesního života vychoval řadu odborníků. Je autorem příspěvků do sborníků mezinárodních a národních konferencí, článků v odborných časopisech, spoluautorem vysokoškolských skript, knih a učebnic a autorem devatenácti patentů a zlepšovacích návrhů.

„Byl to právě profesor Vladimír Strakoš, který přišel s myšlenkou vyučovat na nově vznikající vysoké škole v Přerově logistiku v bakalářském studijním programu. Který se, jako první rektor přerovské vysoké školy, nebál povýšit vzdělávání v oboru logistika i do magisterského-inženýrského studia, a jenž dokázal ve spolupráci s Dopravní fakultou ČVUT získat pro absolventy přerovské vysoké školy možnost pokračovat ve studiu,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.