„V blízkosti kostela jsme narazili na dvě pravěké sídlištní jámy, zahloubené do sprašového podloží. Obsahovaly velké množství úlomků keramiky ze starší doby železné. Objevili jsme i několik nástrojů, jako dlátka a kostěné špachtle,“ přiblížil archeolog Zdeněk Schenk.

Artefakty jsou staré více než 2,5 tisíce let a pocházejí ze zhruba 7. století před naším letopočtem.

Během výzkumu se podařilo odkrýt dva metry silnou pravěkou kulturní vrstvu a nejstarší osídlení dokládají i četné nálezy keramiky takzvané věteřovské kultury, tedy období ze 16. století před naším letopočtem, zhruba z přelomu starší a střední doby bronzové. Zajímavostí jsou i dvě jámy, jež mohly sloužit ke skladování obilí, ale i jako pravěký sídlištní objekt.

Na vzácné doklady historie Tovačova narazili badatelé rovněž při vyústění Förchtgottovy ulice směrem k náměstí, a to konkrétně před domem s č. p. 8. Ten pochází z roku 1470.

„Zajímavý je soubor reliéfně zdobených pozdně gotických kamnových kachlů, které pocházejí z tohoto domu, a vytápěly obytné místnosti domu Ctibora II. Tovačovského z Cimburku, jenž založil kolem roku 1470 Nové město Tovačov,“ upřesnil.

Laguna v Přerově - 2. června 2017
Voda v laguně? Zdá se dobrá, ale měření neproběhlo

Stopy po požáru

Podle dobových pramenů došlo v Tovačově v roce 1475 k rozsáhlému požáru, během něhož lehla popelem velká část městské zástavby.

„Tuto skutečnost potvrzuje i jedna z archeologických situací. Zachytili jsme stopy po rozsáhlém požáru dřevohlinité stavby. Ve vrstvě popela a přepálené mazanice jsme nalezli soubor kuchyňské keramiky ze druhé poloviny 15. století. Kromě toho jsme zde našli také krásnou mosaznou oděvní přezku z 15. století,“ zmínil Zdeněk Schenk.

K překvapivým objevům patří i zachycení úseku dlážděné cesty poblíž jižní zdi kostela svatého Václava. V dlažbě byla patrná i vyjetá kolej od vozu, který tudy běžně projížděly někdy v 16. nebo 17. století.

„V místě východního vyústění ulice Förchtgottovy a Cimburkovy jsme odkryli torzo základů zděné stavby z kamene a cihel. Pravděpodobně se jedná o pozůstatek jedné ze zdí dolní městské brány, která byla součástí mohutnějšího opevnění. To nechali vybudovat kolem Nového města Tovačov v 16. století Pernštejnové,“ řekl archeolog.

Unikátním nálezem z této doby je i obchodní olověná plomba se znakem města Přerova - zubrem a dvěma věžemi. „Obdobnou se nám podařilo najít s kolegou Mikulíkem v roce 2012 při bádání v lokalitě Na Marku v Přerově, kdy jsme odkryli základy kostela sv. Marka. Tyto plomby pocházejí ze 16. a 17. století a bylo jimi označeno zboží značkové kvality,“ uzavřel archeolog.

Hladina řeky Bečvy v Dluhonicích v těchto dnech dosáhla výšky jednoho metru a pokořila hranici sucha, podobně jaké jiné vodní toky na Přerovsku.
Sucho trápí Bečvu i Olešnici. Situace je kritická