Vzpomenete si ještě na diskuze kolem podpisu smlouvy se společností IMIT v roce 2005?

Bylo tehdy více zájemců o Městský dům?

Na diskuse o tom, jakým způsobem má být Městský dům provozován, si vzpomínám velice dobře. Já sám jsem totiž patřil a stále patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni, že Městský dům by mělo provozovat město, nejlépe prostřednictvím příspěvkové organizace. Bohužel, byl jsem ve svém názoru osamocen. Tehdy převážil názor, že soukromé subjekty jsou lepšími podnikateli, umí lépe hospodařit, budou umět levněji a kvalitněji zabezpečovat komplexně provoz tohoto objektu.

A tak bylo nakonec opravdu počátkem roku 2005 na základě usnesení Rady města Přerova vyhlášeno výběrové řízení na nájem Městského domu a souvisejícího pozemku. Přihlásilo se tehdy 5 zájemců, z nichž 3 nesplnili podmínky. Ze dvou zbývajících zájemců doporučila výběrová komise Radě města Přerova schválit jako nájemce společnost IMIT s.r.o., která podala výhodnější nabídku. Účelem nájmu bylo komplexní provozování celé budovy Městského domu formou restauračních a kavárenských provozů a formou provozování kulturních a společenských akcí.

Co všechno má v současné době společnost IMIT od města pronajaté? Kromě Městského domu zřejmě i jeho vybavení.

Pochopitelně. Již podmínky výběrového řízení byly takto postaveny a předmětem nájmu jsou od počátku nejen nemovitosti tvořící Městský dům, ale také movité věci, tedy v podstatě celkové vybavení od umělých květin přes svítidla, nábytek až po zařízení kuchyně. Zároveň je se společností IMIT uzavřena smlouva na část nebytových prostor TGM 8. Účelem je provozování bufetu.

Na základě jakých podkladů je IMITu každoročně poskytována dotace ve výši přibližně tři miliony korun?

Společnost IMIT je ze strany města podporována formou přímé dotace. O jejím poskytnutí, o její výši a účelu rozhoduje Zastupitelstvo města Přerova. Tato účelová dotace může být použita na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města. Třeba na úhradu přímých nákladů za představení, jako jsou honoráře, doprava a ubytování účinkujících, poplatky za autorská práva.

Z dotace mohou být zaplaceny také nepřímé náklady související s pořádáním kulturních akcí – vstupenky, propagace, tisk a výlep plakátů, pronájmy aparatur, osvětlení, ozvučení, ladění, dozory, úklid sálů, toalet a podobně. V souladu se smlouvou mohou být finance poskytnuté městem využity také na spotřebu tepla, vody, elektrické energie, ale také na část mzdových nákladů, nákladů na kancelářské potřeby… Pochopitelně ve smlouvě jsou uvedena základní omezení – vždy se musí jednat o náklady související s těmito veřejnými vystoupeními a společnost IMIT se vždy musí finančně podílet nejméně 30 %.

Má město nějakou kontrolu nad tím, komu a za jakých podmínek IMIT pronajme prostory v Městském domě?

Ano, má. Rada města Přerova uděluje souhlas s užíváním nebytových prostor v Městském domě podnájemci v případech, kdy nejde o krátkodobý podnájem nebytových prostor. Navíc nelze podnajímat plochy za účelem pultového prodeje spotřebního zboží, jako jsou boty, záclony, ponožky nebo povlečení. To se dřív dělo a určitě to nepřispívalo k dobrému jménu našeho kulturního zařízení. Nyní by za takovou akci hrozila pokuta ve výši 100 tisíc korun.

Musí společnost IMIT poskytovat městu informace týkající se jejího hospodaření, podobně jako například příspěvkové organizace? Má město informace o tom, jaké má společnost příjmy z podnájmů či akcí?

Jak jsem již uvedl, společnost IMIT musí vyúčtovat dotaci na kulturu. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o obchodní společnost, kterou město ani nezaložilo, ani v ní nemá majetkovou účast, nemá IMIT s.r.o. povinnost prokazovat městu své hospodaření nebo nás o hospodaření informovat. To by byl opravdu nestandardní požadavek. Uzavřené podnájemní smlouvy má k dispozici odbor majetku.