Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Věcí a akcí, které by se měly vykonat, je hodně a důležité jsou všechny. Obec má zpracovaný Program rozvoje vesnice, který byl vytvořen na základě požadavků a potřeb obce, připomínek občanů z dotazníkových šetření a každodenní reality. V současné době musíme dokončit stezku Tučín – Želatovice pro bezpečný pohyb občanů. Další důležitou akcí je prodloužení kanalizace a odkanalizování prostoru ve dvoře č.p. 9.

Momentálně nejdůležitější práce se vyskytly po přívalových deštích na uvolnění odtoku vody ze svodných příkopů a Tučínského potoka.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Velmi si cením aktivity spolků, které neustále vyvíjejí činnost pro sebe, občany, obec a široké okolí. Z investičních akcí je velmi důležité dokončení akce vybudování retenční nádrže se systémem proti-erozních opatření včetně systému svodných příkopů a zpevnění cesty Zemanka. Opatření se projevilo jako účinné již při nedávných přívalových deštích, byť se projevily nyní v praxi ještě nějaké nedostatky. Opatření však obec od vody ochránilo.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Za prvé nedostatek času způsobený nárůstem byrokracie a požadavků na vedení obce, za druhé vzdalování se úřadů od lidí do velkých center a za třetí politická situace ve vedení státu, která se odráží na náladě a nedůvěře lidí.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

V této oblasti nemáme problém. Jak už jsem zmínil, v obci fungují spolky, které neustále organizují tradiční akce a snaží se vymýšlet i nové, a to pro všechny věkové kategorie. Řekl bych, že akcí je tolik, že už si z finančních důvodů lidé vybírají, na kterou půjdou a na kterou ne. Kromě několika plesů pořádá Tučín taneční festival, kácení máje, setkání seniorů, sportovní turnaje a mnoho dalších akcí v průběhu celého roku. Snažíme se podporovat činnost místních spolků. Nejaktivnější z nich jsou Sešlost obecních nadšenců a dobrovolní hasiči. Dále Klub žen, Dámský klub a sportovci či zahrádkáři. Zapomenout bych neměl ani na dětskou country taneční skupinu Divoké růže.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Nedá se říct, že straší, ale rozhodně uspokojivý stav to není. Starší lidé umírají a mladí zůstávají po vystudování ve větších městech, kde najdou pracovní uplatnění. Už ani Přerov, který je z Tučína velmi dobře dostupný, nenabízí tolik kvalifikovaných pracovních možností, jako tomu bylo dříve. Nepomůže ani možnost kulturního vyžití či možnost mateřské školy v místě a podobně. Nejdůležitější je pro lidi aktivního věku práce a za tou prostě jdou. Obec nabízí pouze příležitostné brigády a má dvě stálá pracovní místa.

Vylidnění zatím nehrozí, protože jsou opravovány původní starší domy. Obec má i lokalitu pro výstavbu nových domků, ale bohužel nejsou finance na zasíťování a zájem o výstavbu také silně poklesl. Starosta se může snažit, aby se lidem v obci žilo dobře a vytvářet všeobecné podmínky pro příjemný život, ale vše je stejně nakonec právě o lidech a o jejich rozhodnutích.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Záleží na každém občanovi, jak hodnotí život v obci. Určitě se ale najde několik různých pohledů. Za sebe můžu říct, jako rodák z Tučína, že se mi tu líbí právě proto, že nejsme žádná velká obec, všichni se znají. Když je potřeba, tak se vždycky najdou lidé, kteří vám budou ochotni pomoct. Zde je právě i to kulturní a sportovní vyžití včetně koupaliště a zázemí, které je občanům k dispozici. Důležitá je i dobrá dostupnost do Přerova a to i autobusem či na kole, zvláště jak se dokončí cyklostezka. Je tu dobrá pospolitost lidí a když je potřeba, dají se dohromady.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Pokud máte na mysli zahraničí, tak to mě neláká už jen kvůli jazykové bariéře. Hodně jsem dříve cestoval po České republice a v uplynulých letech jako člen hodnoticí komise soutěže Vesnice roku a jsou také u nás moc pěkná místa i obce. Těžko se říká konkrétní místo, protože je jich hodně, ale třeba vesnice Řepice v jižních Čechách je velmi podobná právě Tučínu.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK