Půlhodinová generální stávka byla vyhlášena na pondělní poledne, kdy se lidé shromáždili u kina Hvězda.

Situace v Přerově byla ten den poněkud kuriózní - na 16.30 hodin svolal na tehdejší náměstí Klementa Gottwalda (dnes Přerovského povstání) manifestaci okresní výbor KSČ a na 17 hodin bylo u kina Hvězda ohlášeno shromáždění Občanského fóra.

Zatímco komunisté skandovali „Ať žije KSČ, mítink Občanského fóra zahajoval přerovský zpěvák Pavel Novák slovy: „Ať žije Fórum!“.

Požadavky Občanského fóra v Přerově v listopadu 1989

- přejmenování třídy Lidových milicí na název, který bude vybrán z výsledků ankety mezi občany města Přerova

- Na počest 140. výročí narození T.G. Masaryka, t. j. 7. 3. 1990 žádá navrácení původního názvu náměstí Přerovského povstání na Masarykovo náměstí

- žádá, aby bylo veřejnosti oznámeno, zda je KSČ vlastníkem či uživatelem nemovitostí v přerovském okrese, a jak s nimi hodlá naložit. Prostory, které nejsou majetkem KSČ, uvolnit do konce roku 1989 k veřejným účelům

- žádá, aby byly na všech veřejných budovách odstraněny symboly moci KSČ a hesla, propagující vedoucí úlohu KSČ

- žádá, aby byla delegaci OF umožněna kontrola skladů zbraní Lidových milicí v přerovských závodech. Žádá rovněž o rozpuštění a zrušení jednotek Lidových milicí. V souvislosti s tímto požadavkem je nutné zrušit Síň tradic LM na ZŠ Trávník

- žádá, aby okresní prokuratura prošetřila, jak bylo naloženo s movitým a nemovitým majetkem občanů, kterým byl vysloven trest propadnutí majetku v souvislosti s nedovoleným opuštěním republiky

- žádá okresní prokuraturu o důsledné prošetření dosavadních zásahů StB proti příslušníkům nezávislých iniciativ (Charta 77, VONS, atd.)

- žádá zveřejnit jména všech městských a okresních zástupců, kteří souhlasili s masakrem na Národní třídě v Praze

- žádá o zaslání seznamu členů rady MěNV, ONV, pléna MěNV a ONV a poslanců za okres Přerov do všech zastupitelských sborů i s určením volebního obvodu, politické příslušnosti a organizace Národní fronty, za kterou kandidovali.