První písemná zpráva je z roku 1358, status městyse z roku 1368 byl Dřevohosticím navrácen před pěti lety. Ve vsi žije patnáct set obyvatel.

„V novém územním plánu navíc můžeme rozšířit lokality pro bydlení," říká v rozhovoru starosta Stanislav Skýpala.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Nelze jednoznačně vytipovat nejdůležitější věci. Některé akce jsou v realizaci – dokončení rekonstrukce chodníků v ulici Dolní, výběrové řízení na dodávku kolového traktoru s čelním nakladačem, jiné se připravují delší dobu – zasíťování pozemku infrastrukturou v lokalitě školní zahrada pro výstavbu rodinných domů, revitalizace lokality Šibence, příprava projektu na protipovodňová opatření na části vodního toku Bystřička v úseku ulice Nábřeží, opravy místních komunikací a chodníků.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Přeložení venkovního vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení do kabelového vedení uloženého v zemi v části Náměstí, v ulici Dolní a v části ulice Zámecká. Na revitalizaci Náměstí máme zpracovanou studii, a tak můžeme připravit projektovou dokumentaci k podání žádosti do operačních programů. Rovněž dokončení stavebně-historického průzkumu dřevohostického zámku. Tento materiál je důležitým dokladem v případě podání žádosti na rekonstrukci historického objektu zámku.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Věcí, které by šly zjednodušit a ulehčit práci starosty i úřadu, je několik. V první řadě je administrativní zatížení. Nedokončená reforma veřejné správy vede k vytváření celé řady agend a zbytnění byrokratického aparátu, které ve svém důsledku odnímají rozhodovací pravomoci obcím i obecním úřadům. Komplikované podávání žádosti na získání dotací z jednotlivých ministerstev a jim podřízených rezortů. Rovněž soudem nařízené opatrovnictví klientů v sociálních ústavech, které mají sídlo v obci. Administrativa s tím spojena se stále navyšuje. Není vypracován materiál, který by jasně stanovil rozdělení kompetencí mezi sociální ústav a obec jako opatrovníka.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
V našem městečku se v průběhu roku koná několik desítek kulturních akcí, kterých se mohou zúčastnit naši občané všech věkových skupin. I když celou řadu připravuje městys, bez pomoci obětavých občanů by se tyto kulturní akce nemohly uskutečnit. Právem jim patří mé poděkování.
Kulturní akce si samostatně organizují také místní spolky. Své požadavky konkretizují na začátku roku kulturní komisi, která vypracovává tzv. Kulturní kalendář. Ten je schválen radou a zveřejněn na internetových stánkách městečka. V rozpočtu na kalendářní rok je pamatováno na podporu všech spolků. Spolky mohou navíc zdarma využívat pro pořádání svých kulturních a sportovních akcí zámeckou zahradu s amfiteátrem.
Zastupitelstvo městyse se v tomto volebním období vzdalo finanční odměny za výkon zastupitele a tato finanční částka je využita na podporu akcí a činnosti pro děti a mládež.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Vezmeme-li v úvahu, že nás spíše trápí v posledních letech nízká porodnost, tak mohu říci, že odliv a příliv obyvatel je téměř vyrovnaný. Výstavba rodinných domů na vytipovaných pozemcích městyse se pozastavila po povodních v roce 1997. Po zaplavení pozemků vodou ztratili občané o výstavbu na těchto místech zájem. Nyní se připravuje vybudování inženýrských sítí na pozemcích bývalé školní zahrady. Tato klidová lokalita nabídne možnost výstavby až 14 rodinných domů. Velkou devízou je, že městys vlastní další rozsáhlé pozemky. V novém územním plánu tak můžeme rozšířit lokality pro bydlení.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Možnost docházky dětí do místní mateřské a základní školy. Síť obchodních služeb, zajištění lékařské péče pro děti a dospělé včetně zubní ordinace a lékárny. Bohatý kulturní a sportovní život.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Nejsem velký cestovatel. Jiné země jsem poznával jen na dovolených. Každá je svým způsobem pozoruhodná krajinou, obyvateli, ale žít bych tam nechtěl. Já jsem dětství prožil mezi kopci na Valašsku, a i když se mi v Dřevohosticích velmi líbí, je pro mne Valašsko srdeční záležitostí.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK