Lokalita v Dobrčicích přilákala také pozornost archeoložky přerovského muzea Marie Jaškové, která v letech 1965 a 1967 bádala na katastru obce Horní Moštěnice a Dobrčice a zdokumentovala část starolužického sídliště.

Mezi objekty z tohoto období bylo vedle tří pozůstatků pecí také několik zásobních jam, z nichž jedna obsahovala kostrový pohřeb ženy bez milodarů.

Další bádání archeologů Muzea Komenského v Přerově potvrdilo kontinuální osídlení této polykulturní lokality od pravěku až do současnosti.

„Při rekonstrukci domu s č. p. 96 se podařilo majiteli objektu narazit na sídlištní jámu, z jejíhož zásypu získal malý soubor zlomků keramiky z mladší doby hradištní. V tomto případě se jednalo o vůbec první doklad raně středověkého osídlení na katastru obce Dobrčice,“ popsal přerovský archeolog Zdeněk Schenk, který se tehdy na výzkumu podílel.

Majitel domu podle něj předal v březnu roku 2014 archeologům k dokumentaci soubor zlomků pozdně renesančních kamnových kachlů a kuchyňské keramiky, na který narazil o měsíc dříve při hloubení kanalizační přípojky.

Starosta obce Dobrčice Marek Ostrčil
Dobrčice, malá ves s velkou historií. "Dál nám říkají partyzánská"

V Dobrčicích se podařilo učinit i další zajímavé objevy. Poslední je z nedávné doby.

„Během výkopových prací na dvoře domu s č. p. 13 zachránila naše pracovnice Jana Syryčanská soubor archeologických nálezů, mezi nimiž převažovaly zlomky kuchyňské keramiky z období novověku. Zajímavým dochovaným předmětem byla dýmka z bílé keramické hmoty. Dýmka z Dobrčic se řadí k typu dvojdílných dýmek, u nichž je charakteristická troubel zhotovená obvykle ze dřeva či jiného organického materiálu, již bylo možné oddělit od samotného těla dýmky. Zakončení krčku, kde se napojovala troubel, je nápadně turbanovitě zesílené. Spodek krčku nese výzdobu v podobě listu,“ popsal Zdeněk Schenk.

Nápadné očazení na stěnách uvnitř hlavičky svědčí o častém užívání.

„Důležitá je i přítomnost kolků CAFÉ a COLN, umístěných na bočních stranách krčku předmětu, které odkazují na místo výroby. V tomto případě se jedná pravděpodobně o dílnu Morice Mahlera ve středočeském Kolíně,“ řekl archeolog.

Dobrčický exemplář náleží do skupiny takzvaného typu CAFÉ, který začal být hojně rozšířený od poslední třetiny 19. století, kdy v českých zemích začala vzkvétat kavárenská kultura.

Některé cenné nálezy, které se v Dobrčicích podařilo odkrýt archeologům, zdobí i vitrínu v prostorách budovy zdejšího obecního úřadu.

Dvě ze čtyř nalezených mincí v terénní vyrovnávce pod podlahou kaplev Dobrčicích pomohl nalézt Ondřej Vénos s detektorem kovů.
Zajímavý objev v Dobrčicích: archeologové našli mince ze 17. století