Mince, ale i církevní medailony a soubory keramiky pocházejí z doby, kdy ve městě působila jednota bratrská.

„Během výzkumu jsme zachytili velké množství předmětů, které dokládají pozdně středověké a raně novověké osídlení města. Nejstarší výzkumem doložené osídlení spadá do 15. století,“ přiblížil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Badatelé odhalili s pomocí detektoru i řadu cenných mincí.

„Pocházejí z doby před výstavbou zámku a souvisejí s aktivitami jednoty bratrské, která zde měla svůj bratrský sbor, obdobně jako v Přerově,“ upřesnil.

Vůbec nejstarší mincí je uherský denár Zikmunda Lucemburského a kuriózním numizmatickým nálezem je i drobná stříbrná mince, zhotovená záměrným sestříháním původně větší ražby, patrně pražského groše.

„K zajímavostem patří i dva mosazné početné peníze ze 16. století, ražené v Norimberku. Nesloužily jako platidla, ale žetony byly určeny k počítání na jednoduchém stolním počítadle, zvaném „abakus,“ uvedl archeolog.

Zámek v Lipníku vznikl na místě gruntů na západním předměstí, jež byly vykoupeny pro potřeby výstavby Hynkem starším Bruntálským z Vrbna v roce 1596.

„Samotný zámek nechal v letech 1596 až 1609 postavit jeho syn Jiří starší Bruntálský z Brna,“ upřesnil.

Archeologové našli před vstupem do zámku i barokní náboženskou svátostku.

„Jedná se o formu závěsku ve tvaru Kristova srdce, z něhož na obou stranách prýští krev a vystupuje latinský kříž,“ popsal Zdeněk Schenk.

K dalším kovovým předmětům patří olověné projektily do mušket a pistolí, které je možné spojit s událostmi třicetileté války v letech 1618 až 1648. Během dlouhodobého vojenského konfliktu byl totiž Lipník opakovaně dobyt a vydrancován.

Zachariášovo požehnání

Asi pět metrů východně od Galerie Konírna se podařilo zachytit podél západní strany nádvoří průběh zděné novověké stoky, která odváděla splašky mimo zámecký areál. Konstrukce zděné stoky byla ale na několika místech poškozena recentními zásahy.

„Původní dlažbu tvořily středně velké říční valouny, zasazené do jílovité hlíny. Před vstupní branou u východní strany nádvoří se nám podařilo odkrýt a zdokumentovat její malý neporušený výsek,“ zmínil archeolog.

Na povrchu dlažby našli badatelé křížový závěsek z mosazného plechu, jenž patří mezi náboženské svátostky. Ve střední části je zobrazena postava trpícího svatého Šebestiána s náznakem svatozáře kolem hlavy.

„Obě strany křížku jsou pokryty množstvím písmen, které představují zkratku zápisu takzvaného Zachariášova požehnání. Tato modlitba byla v období baroka spojena s ochranou proti moru. Nález pochází z 18. století,“ upřesnil.

K nejmladším objevům patří kolekce mincí a oděvních knoflíků z 19. a průběhu 20. století.