Po třídenních pracích narazili na nedotčenou spraš z poslední doby ledové, tedy z období zhruba 30 až 12 tisíc let před naším letopočtem. Pozůstatky lidské činnosti se ale nepodařilo doložit.

„Archeologický výzkum jsme prováděli na jihovýchodním nároží starého hřbitova v Předmostí. Sondu jsme vedli do hloubky asi tří metrů a šířky jednoho metru,“ upřesnil archeolog Muzea Komenského v Přerově Aleš Drechsler.

Podle něj se průzkum prováděl nedaleko slavného pravěkého naleziště, kde se nacházel i hromadný hrob s ostatky lovců mamutů z období mladšího paleolitu, a díky němuž se stalo Předmostí světově proslulým.

„Tato sonda je pro archeology velmi důležitá, protože jsme zjistili grafické poměry této lokality a potvrdila se nám domněnka, že v těchto místech při jihovýchodním nároží vyznívá osídlení mladšího paleolitu. Jedná se o periferii centrálního sídliště v lokalitě Pod Skalkou,“ řekl přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Současný průzkum provádí olomoucká společnost Archaia ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově a brněnským archeologickým ústavem Akademie věd.

Na lokalitu v Předmostí se přerovští archeologové zaměřují už několik let. „Dáváme si pozor na jakoukoliv stavební akci, ať už je to v rámci Předmostí, nebo celého Přerova. Minulý rok jsme dokončili v Předmostí velkoplošný výzkum v místech parkoviště v ulici Pod Skalkou. Zdokumentovali jsme výrazné souvrství travertinů a sladkovodních vápnitých sintrů, které jsou dokladem existence zdrojů minerálních vod,“ doplnil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Nástroje lovců mamutů

Minulý výzkum podle něj prokázal doklady intenzivního osídlení lokality, a to od doby bronzové až po vrcholný středověk. „Z doby lovců mamutů se nám podařilo získat přes 90 kusů kamenné štípané industrie, která sem byla druhotně přemístěna,“ řekl.

Průzkumy v Předmostí budou pokračovat i nadále, a to od zahájení stavebních prací až po jejich ukončení. Stavba Infocentra v Předmostí začne v červnu a dokončena má být na podzim letošního roku.