RNDr. Jitka Seitlová jako nezávislá kandiduje za Stranu zelených a KDU-ČSL, podporuje ji Pirátská strana a mnohé známé osobnosti. Jen namátkou filantrop Karel Janeček, ministr zemědělství Marian Jurečka, senátorka a právnička Eliška Wagnerová, geolog Václav Cílek, politik Petr Pithart a mnozí další.

Jitka Seitlová s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou

Paní doktorka Seitlová se kampani věnuje intenzivně, na jejím začátku řekla, že se těší na setkávání s voliči. A slíbila, že objede všechny obce volebního obvodu.

„Ano, 90 procent obcí jsem navštívila, do těch zbývajících se chystám v závěru kampaně." Setkávání s voliči si velmi chválí, setkává se vesměs s pozitivními reakcemi.

„Považuji za slušnost představit se v celém regionu, proto ten slib, že navštívím skutečně všechny obce."

Své postřehy, dojmy a zajímavosti zprostředkovává ve svém Volebním deníku. Je k dispozici na stránkách www.seitlova.cz, kde voliči najdou řadu dalších informací.

Někteří kandidáti usilují o hlasy voličů zejména sliby. Paní doktorka Seitlová patří k těm, za něž hovoří zejména dosavadní práce. Na snímku s ombudsmanem Otakarem Motejlem.

Někteří kandidáti usilují o hlasy voličů zejména sliby. Paní doktorka Seitlová patří k těm, za něž hovoří zejména dosavadní práce. Na snímku s ombudsmanem Otakarem Motejlem.

Kdo je RNDr. Jitka Seitlová?

Po ukončení VŠ působila 13 let v sanacích životního prostředí. Od roku 1990 pak získala zkušenosti ve veřejné správě a v roce 1996 byla zvolena senátorkou. Mandát obhájila v roce 2002. V roce 2007 se stala zástupkyní Veřejného ochránce práv. Od počátku roku 2014 působí jako zapsaná mediátorka.

Těžištěm její činnosti v Senátu byla ochrana základních práv občanů, zvýšení kvality jejich života a transparentnost rozhodování veřejné správy. Na návrh senátorky J. Seitlové byl např. ustanoven institut veřejného slyšení v Senátu nebo první zákonná opatření proti domácímu násilí v ČR. Mezi nejvýznamnější případy šetřené v roli zástupkyně ombudsmana patří opatření proti nefunkčnímu systému vyplácení sociálních dávek, zlepšení katastrofální kvality ovzduší na Ostravsku nebo např. zveřejňování informací o prodejnách nekvalitních pohonných hmot a zboží.

Konkrétní kauzy a pomoc

Důvodem, proč RNDr. Seitlová kandiduje, jsou konkrétní kauzy a pomoc v nápravě zákonů, které správně neslouží lidem. Rozhovory „mezi dveřmi" vašich domovů paní Jitka absolvuje jako jediná kandidátka do Senátu v České republice. Kampaň „DOOR TO DOOR" je účinným pomocníkem pro zjištění věcí, které obyvatele obcí regionu tíží.

Kampaň „DOOR TO DOOR“

Ve Volebním deníku se lze dočíst například o důvodech nevyužívání dotací EU, rozhořčení obyvatel nad připravovanýn zákazem výkupu kovů od občanů, chybějící pomoci rodině s postiženým dítětem nebo opatrovnické službě, o nové nesmyslné povinnosti žádat soud o povolení výběru stavebního spoření dětí rodiči, nedostatku míst pro seniory v domech s pečovatelskou službou a desítkách utopených milionů v nedostavěném domově pro seniory v Turovicích, riziku projektu odvodnění připravované dálnice do náhonu Strhance nebo také o úspěších dobrovolných hasičů a paršovickém modřínu.

Za hlavní problémy regionu, kterým se chce Jitka Seitlová postavit, považuje nedostatek pracovních příležitostí, nedokončenou dálniční síť a špatný stav silnic a koncentraci sociálně vyloučených lokalit a odstrašujících ubytoven.

TEZE VOLEBNÍHO PROGRAMU kandidátky naleznete na www.seitlova.cz.

Potvrzení důvěryhodnosti kandidátky, seznámení se s jejími názory a prací dokladuje stručný výčet její práce zejména posledních roků. Podílela se na prosazení nebo sama prosadila:
• ozdravené pobyty pro děti z kriticky znečistěného ovzduší na Ostravsku
• zákaz veřejného inzerování na internetu dětí pro náhradní rodinnou péči
• nápravu v nedůstojném a ponižujícím zacházení s pacienty psychiatrické léčebny
• jasná pravidla povinnosti pro vyřizování stížností pacientů na zdravotní péči
• povinnost ČOI zveřejňovat informace o prodejcích nekvalitních paliv na benzinových pumpách
• povinnost končících firem předávat k archivaci podklady pro výčty nemocenské a důchodů
• záchranu památkově chráněných objektů lázní Kyselka
• likvidaci bezpečnostního rizika nelegálního skladu nebezpečných odpadů a chemikálií v Libčanech
• prodloužení termínu vydávání pozemků restituentům tzv. restituční tečky podáním ústavní stížnosti
• předpis na rychlou finanční pomoc osobám postiženým živelnou pohromou
• předpis na pomoc osobám postiženým po povodních konkursem pojišťovny Morava
• první zákonnou garanci ochrany proti domácímu násilí v ČR
• institut veřejného slyšení Senátu

Zadala:
• ČOI metodiku pro postihování nekalých praktik autobazarů při přetáčení tachometrů

Upozornila a navrhla opatření proti:
• netransparentnímu a nerovnému přidělování dotací v systému Zelená úsporám
• protizákonnému postupu Správy Národního parku Šumava při kácení stromů v roce 2011, výsledky jejího šetření potvrdily následné verdikty soudů
• děravému systému evidence a kontroly nakládání s odpadem a evidencí chemických látek
• nově vznikajícím ekologickým a bezpečnostním hrozbám a rizikům z chemikálií po ukončení činnosti firem nebo jejich vytunelování
• legalizaci a postupu vypořádání se s novými nepovolenými stavbami
• zneužití kompetencí tzv. autorizovaného inspektora ve stavebním řízení
• nedostatečné ochraně kulturních památek a pro posílení památkové péče
• nerespektování práv ochrany osobních údajů občanů a osob při vedení některých registrů bank
• zneužívání systému tzv. trvalého pobytu
• nezákonné likvidaci odpadů a nebezpečných bojových látek ve VÚ Libavá

Zasadila se o:
• posílení příspěvků státu na speciální diety zdravotně postiženým osobám
• poskytování informací o zdravotní péči oběma rodičům
• nápravu v průtazích nemocenské a výplat mateřských dávek
• právo občanů vyjadřovat se na jednání zastupitelstva obce k projednávaným bodům
• přístup k informacím ze státních úřadů při vyřizování žádostí např. bezdůvodné průtahy, utajování zpracovatele nebo odborných posudků
• přiznání práva odvolání a prověření rozhodnutí o výsledcích maturitní zkoušky
• zveřejnění a archivaci hlasování jednotlivých členů krajského zastupitelstva Olomouckého kraje

Postavila se proti:
• umísťování dětí do ústavních zařízeních v případech, kdy se rodiče o ně soudí
• případu násilného odloučení dětí a rodičů po požáru bytového domu
• intenzivnímu chovu zvěře v přírodní rezervaci a chráněné krajinné oblasti
• návrhu zákona stanovující vlastníkovi domku nebo bytového domu povinnost placení rekonstrukce veřejné komunikace při opravě vodovodní nebo kanalizační přípojky

Vyžadovala nápravu:
• důsledné kontroly a proti zneužívání zákona o exekucích
• nedostatečného dohledu státu nad spotřebitelskými úvěry a klamavou reklamou
• zanedbávání prevence protipovodňové ochrany ze strany státních úřadů
• vyšetřování ztrát lékařské dokumentace
• nezákonného schválení polí slunečních elektráren v Chráněných krajinných oblastech
• nedořešených nájemních vztahů poškozujících vlastníky zemědělské půdy

Zastala se:
• vlastníků nemovitostí, kteří jsou v důsledku ochrany ložisek uhlí bezdůvodně a nepřiměřeně omezovaní
• využití objektů ve Slavkově ve VÚ Libavá pro klub dětí
• práva civilních občanů s trvalým bydlištěm ve VÚ Libavá na dostupnost státní správy a možnost volby samospráv

Nadále usiluje o změnu nebo dořešení:
• systému výplaty příspěvku na péči a sociální pomoci, který nedostatečně zohledňuje duševně nemocné a děti a speciální nemoci
• systému výplaty sociálních dávek zejména příspěvku na bydlení a společné posuzování dávky hmotné nouze
• naplnění zákonné povinnosti státu chránit občany před neúměrným obtěžováním zápachem
• zajištění péče o zvěř a ochraně proti škodám způsobených zvěří v oblastech bez uznaných honiteb
• dořešení zákonné úpravy sociálního bydlení, náhradního výživného, bezplatné právní pomoci nebo např. opatrovnictví

RNDr. Jitka Seitlová pomohla v nespočetném množství případů ochrany občanů a osob před nesprávným postupem úřadů nebo zbytečnými průtahy vyřizování jejich žádostí a to jak v pozici bývalé senátorky, tak zástupkyně Veřejného ochránce práv.

RNDr. Jitka Seitlová pomohla v nespočetném množství případů ochrany občanů a osob před nesprávným postupem úřadů nebo zbytečnými průtahy vyřizování jejich žádostí a to jak v pozici bývalé senátorky, tak zástupkyně Veřejného ochránce práv. /PR/

Autor: Ing. Eva Staňková