Úprava základního kapitálu společnosti s ručením omezeným prošla v souvislosti s rekodifikací soukromého práva účinné od počátku roku 2014 razantní proměnou.

Podle již neplatného obchodního zákoníku musel základní kapitál s.r.o. dosahovat alespoň částky 200 000 Kč, v současné době však může počáteční investice zakladatelů s.r.o. činit i mnohem méně.

V souladu se zákonem o obchodních korporacích, který od 1. ledna 2014 nahradil obchodní zákoník, totiž postačí, činí-li základní kapitál společnosti s ručením omezeným jen 1 Kč.

Zákon samozřejmě zakladatelům s.r.o. nebrání vytvořit základní kapitál v částce vyšší.

Popsané snížení minimální výše základního kapitálu odráží skutečnost, že základní kapitál ve skutečnosti neplní funkci ochrany věřitelů, tedy jakési jistoty, z níž by společnost v případě nedostatku finančních prostředků měla hradit své dluhy.

Základní kapitál musí být na zvláštním účtu společnosti složen pouze v době, kdy je tato společnost zapisována do obchodního rejstříku. Jakmile je daná s.r.o. v obchodním rejstříku již zapsána, mohou společníci s touto částkou disponovat a např. ji účetně převést tzv. „na pokladnu".

Dřívější ani současná právní úprava společnostem s ručením omezeným neukládá povinnost držet na svém účtu částku představující základní kapitál po celou dobu své existence.

Vysoký základní kapitál tedy není zárukou solventnosti společnosti s ručením omezeným. Konkrétní představu o schopnosti dané společnosti dostát svým závazkům vůči věřitelům je možné získat například z finančních výkazů, které by společnosti měly pravidelně zakládat do sbírky listin obchodního rejstříku.

Martin Hrdlík, advokát KPMG Legal s.r.o.

KPMG Legal