Postupně se centrum s předsedkyní Janou Jurajdovou začalo rozvíjet. Podařilo se sehnat peníze na vznik nové budovy a zřídila se Montessori školka s angličtinou, jejíž garantem, a také místopředsedou spolku je Markéta Zlámalová.

Školka je učena pro 12 dětí ve věku od 2 do 6 let. Vzdělávání v ní pobíhá podle Montessori pedagogiky respektující vývojové potřeby dětí. Angličtina je zde přirozenou součástí dne.

To znamená, že vedle česky mluvící učitelky je přítomná i lektorka, která při práci s dětmi užívá výhradně anglický jazyk během celého dne, při hraní, vycházce venku i při jídle, tak je možné se setkat s angličtinou v nejrůznějších situacích a tuto dovednost si i prakticky vyzkoušet.

Díky malému počtu 12 dětí je zde zajištěn individuální přístup a tím i optimální rozvoj všech dětí. Herna je zařízena i funkční kuchyňkou v dětské velikost, tudíž k pravidelné činnosti patří pečení či trénováních rozmanitých kulinářských dovedností.

Matematika a zájem o čtení a psaní u většiny dětí přichází mezi 3 až 6 rokem, díky vyškolenému personálu ve vývojových podtřebách, je možné tento zájem podpořit a maximálně rozvinout.

Montessori školy a školky jsou běžně označované jako alternativní, ale řekněme si zásady uplatňující se při práci s dětmi.

Nejlépe se děti učí to, o co projevují soustředěný zájem, a co vychází z jejich vývojových potřeb.

Spolupráce ve věkově smíšených skupinách je pro děti velkým přínosem. Při učení se zapojují všechny smysly a je podporováno možností pohybu a tím dochází k hlubšímu zápisu do mozkových struktur.

Výuka podle Montessori umožnuje každému dítěti nalézt nejvhodnější formu i tempo vzdělávání. Úkolem učitelů je rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí schopných vytvořit si svůj názor.

Rodinné centrum pořádá spoustu akcí i kroužků, nejnavštěvovanějším kroužkem jsou pak Montessori dílničky. Dílničky jsou určené pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let.

Rodinné centrum Osečánek pořádá spoustu akcí i kroužků.Rodinné centrum Osečánek pořádá spoustu akcí i kroužků.Zdroj: Markéta Zlámalová

Jedenkrát týdně si děti mohou vyzkoušet montessori připravené prostředí, pomůcky na rozvoj jemné i hrubé motoriky, soustředěnost i sebevyjádření. Seznámí se s ostatními dětmi, vyzkouší si spolupracovat a dostanou možnost volby při výběru pomůcek, také se naučí práci dokončit a možnost zažít přirozený řád v činnostech.

Rodiče se tak o montessori přístupu mohou dozvědět víc a rozhodnout se, zda je to ta pravá cesta pro ně a jejich dítě v budoucím vzděláváním.

Velkým plánem do budoucna je navázat na vzdělávání dětí v alternativním Montessori směru. Od září 2022 je v plánu otevřít i 1. Montessori třídu.

Nápaditým rysem montessori škole je, že se neznámkuje. Takže jedničky na vysvědčení budou rodiče hledat jen těžko, ale za to dostanou slovní hodnocení, kde si přečtou přesně, co jejich dětem jde a na čem je potřeba ještě zapracovat.

Díky tomu, že se opouští od známkování, tak nejsou děti připraveni o vnitřní motivaci a usilovnou snahu k učení a vědění, kterou právě známkování přetváří v motivaci méně efektivní a to vnější. Také se vyhneme nezdravé rivalitě, což dává velký prostor pro spolupráci, kterou ve svém profesním životě budou jistě potřebovat.

Osečánek v příštím roce chystá otevřít kroužek pro děti tzv. Montessori přípravku pro předškoláky, díky kterému budou mít děti chodící i do jiných školek možnost seznámit se s tímto pedagogickým směrem, procvičit grafomotoriku a zároveň poznat své budoucí spolužáky.

Více informací na webových stránkách spolku www.osecanek.cz.

Markéta Zlámalová